กรมอนามัย สร้างเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศเด็กไทยฟันดี

กรมอนามัย หนุน 1,100 เครือข่าย 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดี โครงงานสุขภาพและนวัตกรรม ลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี สู่ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม 1,100 เครือข่าย 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

โครงงานสุขภาพและนวัตกรรมที่ลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน และให้คนไทยมีโอกาสร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมอนามัยในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีที่สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียน ในรูปแบบของเครือข่าย โดยใช้พลังของเด็ก ครู และชุมชนร่วมสร้างสรรค์และเกิดการเสริมพลังในการทำงานส่งเสริมสุขภาพของภาคีต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี โดยเน้นเรื่องสุขภาพช่องปาก เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดี และบูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ จนสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รวมถึงเครือข่ายโรงเรียนสามารถร่วมกันพัฒนาเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมและระดับดีมาก จำนวน 62 เครือข่าย 571 โรงเรียน และ 74 เครือข่าย 670 โรงเรียนตามลำดับ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลทันตสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth