ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญ “วันวิสาขบูชา”

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจวันวิสาขบูชา พบประชาชนกว่าร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญและตั้งใจไปเข้าวัด เวียนเทียนในโอกาสสำคัญ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเนื่องในวันวิสาขบูชา พบว่า กว่าร้อยละ 75 ทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

โดยร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่งร้อยละ 70 จะไปเวียนเทียน รองลงมา แต่งชุดผ้าไทยไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และจะชวน พ่อแม่ พี่ น้องไปทำบุญ รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ คู่รักและเพื่อนและอยากให้ภาครัฐจัดกิจกรรมดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ จัดประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์ที่มีวิธีการและรูปแบบในการเทศน์ที่สนุกสนานและสอดแทรกธรรมะเพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้น รวมถึงให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เชิญชวนเข้าร่วม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth