รพ.จิตเวชเลยฯ จัด “เลดี้บอย” พักหอผู้ป่วยหญิง

ขณะนี้มีผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ่มเพศหลากหลายมากขึ้น โดยที่ รพ.จิตเวชเลยฯ พบผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ในปี 2560 ร้อยละ 6 ของผู้ป่วยทั้งหมด ทุกรายเป็นผู้ป่วยใหม่ จึงคาดว่าทั่วประเทศจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความหลากหลายทางเพศ ผอ.รพ.จิตเวชเลยฯ ชี้ โอกาสป่วยจิตเวช “เพศหลากหลาย” ไม่ต่าง “เพศปกติ” เดินหน้าจัดระบบดูแลผู้ป่วยเพศหลากหลาย

จัดเข้าหอผู้ป่วยตามเพศสภาพ แต่ต้องประเมินสภาพจิตใจก่อน เผยช่วยกินยา กินข้าว ร่วมมือรักษามากขึ้น จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พบว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ่มเพศหลากหลายมากขึ้น โดยที่ รพ.จิตเวชเลยฯ พบผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ในปี 2560 ร้อยละ 6 ของผู้ป่วยทั้งหมด ทุกรายเป็นผู้ป่วยใหม่ จึงคาดว่าทั่วประเทศจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสังคมไทยยังให้ความสำคัญกับความเป็นชายและความเป็นหญิง จนมองข้ามในความหลากหลายเพศ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเพศทางเลือกถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ประกอบกับมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความไวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มากระทบกระเทือนด้านจิตใจ จะยิ่งทำให้มีอาการยุ่งยากซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป กรมฯ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง จัดระบบบริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยให้จัดทีมสหวิชาชีพให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจต่อการให้บริการ มุ่งเน้นให้การดูแลตามวิถีการดำเนินชีวิตแบบที่เขาเป็น หรือตามไลฟ์สไตล์ คำนึงถึงความเสมอภาคและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ และความปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth