ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี

งานช่างฝีมือ ถือเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว และต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ ปัจจุบันในเมืองไทยมีโรงเรียนสอนงานช่างฝีมือประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุน สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่นที่ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ซึ่งมีนโยบายในการฝึกอบรมงานช่างสิบหมู่ในสาขาวิชาหมู่ช่างเขียน หมู่ช่างปั้น หมู่ช่างรัก หมู่ช่างแกะ

หมู่ช่างสลัก หมู่ช่างหล่อ หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างปูนและหมู่ช่างกลึง หากแต่ปัจจุบันช่างสิบหมู่ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก เพราะคนยุคนี้ให้ความสนใจกับการทำงานในบริษัทต่างชาติมากกว่าจะให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพหรือมีความสามารถด้านงานช่างสิบหมู่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ แห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนที่จะให้ความรู้ มีการฝึกอบรมจนสามารถนำไปพัฒนาและประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานช่างสิบหมู่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand